Tokyo  – gallery

Sights from five days in Tokyo.  Shibuya, Shinjuku, Tsukiji fish market, Asakusa temple, neighborhood of Kagurazaka

Tokyo